Canadian Rockies, 1987

198708530 ©Tim Medley - Dolomite Peak, Dolomite Pass Trail, Banff National Park, AB

198708530 ©Tim Medley - Dolomite Peak, Dolomite Pass Trail, Banff National Park, AB