The Northwest, 1987

1987103B11 ©Tim Medley - The Northwest

1987103B11 ©Tim Medley - The Northwest