Washington, 1979

197900828, ©Tim Medley

197900828, ©Tim Medley