Washington, 1979

197901110, ©Tim Medley

197901110, ©Tim Medley