Washington, 1979

197901129, ©Tim Medley

197901129, ©Tim Medley