Washington, 1979

197901204, ©Tim Medley

197901204, ©Tim Medley