Canadian Rockes, 1991

199100701 ©Tim Medley - Marvel Lake, Wonder Pass Trail, Banff National Park, AB

199100701 ©Tim Medley - Marvel Lake, Wonder Pass Trail, Banff National Park, AB