Washington, 1979

197900820, ©Tim Medley

197900820, ©Tim Medley