Washington, 1979

197901115, ©Tim Medley

197901115, ©Tim Medley