Washington, 1979

197901127, ©Tim Medley

197901127, ©Tim Medley