Washington, 1979

197900814, ©Tim Medley

197900814, ©Tim Medley