Washington, 1979

197900816, ©Tim Medley

197900816, ©Tim Medley