Washington, 1979

197900917, ©Tim Medley

197900917, ©Tim Medley