Washington, 1979

197900926, ©Tim Medley

197900926, ©Tim Medley