Washington, 1979

197901103, ©Tim Medley

197901103, ©Tim Medley