Washington, 1979

197900927, ©Tim Medley

197900927, ©Tim Medley