Washington, 1979

197901117, ©Tim Medley

197901117, ©Tim Medley