Washington, 1979

197901121, ©Tim Medley

197901121, ©Tim Medley