Washington, 1979

197901124, ©Tim Medley

197901124, ©Tim Medley