Washington, 1979

197901123, ©Tim Medley

197901123, ©Tim Medley