Washington, 1979

197900902, ©Tim Medley

197900902, ©Tim Medley