Washington, 1979

197900909, ©Tim Medley

197900909, ©Tim Medley