Washington, 1979

197901132, ©Tim Medley

197901132, ©Tim Medley