Washington, 1979

197901202, ©Tim Medley

197901202, ©Tim Medley