Washington, 1979

197901206, ©Tim Medley

197901206, ©Tim Medley