Washington, 1979

197901217, ©Tim Medley

197901217, ©Tim Medley